شرکت سیاحتی آریایی آرین, Kabul Video September 8, 2019, 6:56am

Videos by شرکت سیاحتی آریایی آرین in Kabul.

باز محرم رسید، ماه عزای حسین
سینه ی ما می شود ، کرب و بلای حسین
کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه
تا که بگیرم صفا ، من ز صفای حسین😭😭

Other شرکت سیاحتی آریایی آرین videos

تسلیت بر تمام عزا داران حسینی😭😭

باز محرم رسید، ماه عزای حسینسینه ی ما می شود ، کرب و بلای حسینکاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناهتا که بگیرم صفا ، من ز صف...

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C