Tour to Aragats, Aragats Video June 2, 2016, 11:49am

Videos by Tour to Aragats in Aragats.

Արագածի Փոքր Ջրվեժ, Small waterfall of Aragats, Маленький Водо...

Արագածի Փոքր Ջրվեժ.
Ջրվեժը գտնվում է Արագած լեռան լանջին, Գեղարոտ գետի վրա. Բացարձակ բարձրությունը ծովի մակերևույթից մոտ 2700 մ. ջրի թափվող բարձրությունը 9-10 մ

Other Tour to Aragats videos

Արագածի Փոքր Ջրվեժ, Small waterfall of Aragats, Маленький Водо...
Արագածի Փոքր Ջրվեժ.Ջրվեժը գտնվում է Արագած լեռան լանջին, Գեղարոտ գետի վրա. Բացարձակ բարձրությունը ծովի մակերևույթից մոտ ...

Արագածի Մեծ Ջրվեժ, Great Waterfall of Aragats, Большой Водопад...
Արագածի Մեծ Ջրվեժ.Գտնվում է Արագածի լանջին՝ Գեղարոտ գետի ակունքին մոտ. Բացարձակ բարձրությունը ծովի մակերևույթից 3200 մ.,...

About   Privacy   Login C